OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Realizacja transakcji następuje po złożeniu przez Kupującego osobiście lub drogą elektroniczną pisemnego zamówienia własnoręcznie podpisanego przez Kupującego lub osobę upoważnioną bądź potwierdzonego wpłatą zaliczki/zadatku.
 • Zamówienie musi zawierać następujące dane: dane personalne Kupującego, rodzaj produktu, ilość i parametry produktu, termin realizacji, adres do dostawy.
 • Termin realizacji rozpoczyna się od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę (szczegóły zawierania terminów na Pro Formie).
 • O błędach w potwierdzeniu zamówienia przesłanego przez Sprzedawcę należy powiadomić Sprzedawcę pisemnie.
 • Wszystkie oferty cenowe mają ważność 7 dni kalendarzowych, chyba, że strony ustaliły inaczej.
 • Oferta cenowa przedstawiona przez Sprzedawcę nie powoduje rezerwacji towaru.
 • Poziom rabatów jest ustalany indywidualnie i zależy m.in. od wielkości zamówienia, odległości dostawy.
 • Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru towaru w ustalonym terminie.
 • Wszelkie zmiany w zamówieniu mogą nastąpić w formie pisemnej do 3 dni od potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego pod warunkiem zgody przez Sprzedającego.
 • Ulotki, reklama, foldery, wystawy są działaniami wyłącznie poglądowymi. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian technicznych polepszających jakość i funkcjonalność swoich wyrobów bez powiadomienia Kupującego. Jednakże zmiany te nie mogą mieć wpływu na ustaloną cenę towaru.
 • W przypadku odbioru zamówienia transportem własnym, osoba działająca w imieniu bądź na zlecenie Zamawiającego zobowiązana jest przedstawić stosowne upoważnienie do odbioru.
 • Kupujący ma obowiązek znać parametry i przeznaczenie zamawianego towaru. Sprzedawca dostarcza towar zgodnie z zamówieniem i nie bierze odpowiedzialności za dalsze jego wykorzystanie, również za wykorzystanie niezgodne z jego przeznaczeniem.
 • Jeśli termin realizacji zostanie niedotrzymany przez Sprzedającego na skutek działania siły wyższej Kupującemu nie przysługuje prawo do odszkodowania.
 • Do zdarzeń określonych mianem siły wyższej zalicza się m.in.:
 • Strajki,
 • Klęski żywiołowe,
 • Niezawinione przez Sprzedającego przerwy w funkcjonowaniu zakładu,
 • Niezawinione przez Sprzedającego przerwy w dostawach surowców niezbędnych do produkcji.

 

CENY I PŁATNOŚCI

 • Cena na zamówiony towar określana jest każdorazowo na potwierdzeniu zamówienia – dokumencie Pro Forma.
 • Faktury wystawione przez Sprzedawcę są płatne bez jakichkolwiek odliczeń w terminie wskazanym na fakturze licząc od daty ich wystawienia.
 • Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy lub w momencie wpłaty dokonanej w kasie Sprzedawcy.
 • Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego od obowiązku terminowej zapłaty.
 • W przypadku niedotrzymania terminu płatności Sprzedawca ma prawo naliczyć Kupującemu odsetki za opóźnienie w wysokości przewidzianej Ustawą z dn. 23.04.1964 (art. 481 Kodeksu cywilnego).
 • Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty (paragraf 589 Kodeksu cywilnego).
 • W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru lub wycofania zamówienia przez Kupującego po dacie jego złożenia Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości 100% wartości brutto zamówienia, wliczając w to wpłacone zaliczki lub przedpłaty.
 • W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kupującego lub innych jego działań na szkodę Sprzedawcy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług.
 • W przypadku zamówienia towaru, a następnie zaniechania odbioru, wycofania się z zamówienia lub jakiegokolwiek innego zaprzestania realizacji zamówienia, Sprzedawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości co najmniej 50% wartości brutto w części niezrealizowanego zamówienia. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kupującego dotyczące tego zamówienia zaliczane są na poczet ww. kary umownej.
 • Sprzedawca ma prawo żądać odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.
 • W przypadku Klienta, który po raz pierwszy dokonuje zakupu u Sprzedawcy lub poprzednie zobowiązania względem Sprzedawcy regulował z opóźnieniem, Sprzedawca jeszcze przed rozpoczęciem wykonania zlecenia może zażądać płatności na podstawie faktury pro formy, której realizacja przez Klienta będzie warunkiem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy w przypadku oznak pogarszającej się sytuacji finansowej Klienta.
 • Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. przeładunek i inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego o ile strony nie ustaliły inaczej.
 • Sprzedawca może uwarunkować realizację zamówienia od zapłaty części kwoty ( zaliczki), jak również przedpłaty w przypadkach innych niż wymienione powyżej.

 

WAŻNE INFORMACJE

 • Ewentualne zgrubienia, lekka chropowatość powierzchni lakierowanych, która może wystąpić na towarach Sprzedającego jest skutkiem procesu cynkowania ogniowego i nie podlega reklamacji.
 • Cynkowanie ogniowe jest jedynie procesem przedłużającym żywotność produktu i nie podnosi wartości estetycznych.
 • Nacięcia na powierzchni lakierowanej jest procesem weryfikacji wytrzymałości powłoki i nie podlega reklamacji.
 • Wszelkie rysunki techniczne, opisy dotyczące wagi, wymiarów zawarte w instrukcjach oraz opisy i ilustracje zawarte w ulotkach, katalogach reklamowych oraz cennikach, przybliżone dane dotyczące funkcjonowania lub inne specyfikacje dostarczane przez Sprzedawcę są wyłącznie przybliżone i nie stanowią części umowy ani gwarancji o ile Sprzedawca wyraźnie tego nie potwierdzi.
 • Rysunki, dokumenty techniczne, specyfikacje przedstawione na potrzeby wykorzystania ich przez Klienta nie mogą być kopiowane, powielane lub przekazywane osobie trzeciej bez uprzedniej zgody pisemnej Sprzedającego.
 • Odbioru technicznego ogrodzenia dokonuje się oglądając jego elementy z odległości minimum 5 metrów w ciągu dnia.
 • Wszystkie połączenia spawane wykonane są metodą MIG zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-4.
 • Zwrot towaru pomniejszony o koszty obsługi magazynowej jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z działem handlowym Sprzedawcy i pisemnej zgodzie.
 • W przypadku nieuzasadnionego braku odbioru towaru w ustalonym terminie Klient będzie obciążony kosztem magazynowania. Koszt magazynowania zaczyna się od kwoty 100,00 zł netto (w zależności od ilości i gabarytu).
 • W sprawach nieuregulowanych postanowieniami w ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (dz. U. nr 139 z 08.03.2013r).