GWARANCJA

Warunki gwarancji:

 • Gwarancja jest ważna na terenie Polski i dotyczy produktów firmy Palisada Polska sp. z o.o. zakupionych i zamontowanych na terenie Polski.
 • Odpowiedzialność z tytułu gwarancji dotyczy wad powstałych z przyczyn tkwiących w materiale i procesie produkcji. W przypadku składowania i magazynowania produktu przed zamontowaniem, produkt powinien być przechowywany w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, nie narażonych na promieniowanie słoneczne.
 • Zgłoszenie reklamacji należy dokonywać w formie pisemnej w firmie w której został dokonany zakup.
 • Podstawą do wnoszenia roszczeń z tytułu gwarancji jest faktura zakupu.

 

Okres gwarancji:

 • Gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie produktu, firma Palisada Polska sp. z o.o. udziela na okres 24 miesięcy od daty zakupu pod warunkiem, że użytkowanie odbywa się zgodnie z przeznaczeniem.
 • Firma gwarantuje odporność antykorozyjną produktów przez okres 24 miesięcy.
 • Zmiana koloru powłok, akcesoria zamkowo-zawiasowe bram i furtek, pochwyty, klamki, śruby i nakrętki a także elementy wykonane z tworzyw sztucznych nie są objęte niniejszą gwarancją
 • Gwarancja udzielona jest na błędy produkcyjne oraz na zabezpieczenie antykorozyjne pod warunkiem, że produkty nie są wystawione na działanie temperatury poniżej -20C i powyżej 50C oraz montowane będą w temperaturze nie mniejszej niż 0C.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek złego magazynowania, transportu, montażu i użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem.
 • Gwarancja udzielona jest pod warunkiem, że eksploatacja produktów będzie odbywała się w normalnych warunkach środowiskowych bez kontaktu z substancjami agresywnymi
 • Gwarancja nie jest przyznana, gdy produkt został zamontowany w środowisku silnie agresywnym
 • Dla produktów zamontowanych w pobliżu terenów przemysłowych wynosi 12 miesięcy.
 • Produkty eksploatowane bliżej niż 1000m od linii brzegowej morza nie podlegają gwarancji.

 

Świadczenia gwarancyjne:

 • W okresie gwarancji usuwane są wszelkie wady produktu stwierdzone jako wady produkcji lub materiałów w terminie 60 dni od daty uznania reklamacji.
 • W ramach gwarancji firma zobowiązuje się do naprawy lub obniżenia ceny zakupu produktu.
 • Kwota naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć wartości reklamowanego produktu.
 • Kupujący w razie uszkodzeń, usterek, nieprawidłowych lub niepełnych dostaw ma obowiązek spisać z osobą dostarczającą protokół jakościowy i ilościowy.

 

Świadczenia gwarancyjne nie będą realizowane w przypadku:

 • Użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem wyrobu.
 • Działania czynników zewnętrznych takich jak: ogień, woda, sole, kwasy, rozpuszczalniki, alkohole, aromaty oraz inne agresywne działające substancje chemiczne np.: cement, wapno, środki ścierające i czyszczące powodujące ubytki materiału lub rysy.
 • Anomalii pogodowych oraz klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych.
 • Napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
 • Montażu dokonanego przez osobę niekompetentną i niezgodnie z instrukcją obsługi i montażu lub też zaniechania konserwacji produktu opisanego w instrukcji obsługi.
 • Napraw przeprowadzonych przez osoby nieupoważnione.
 • Występowania przebarwień, nieznacznych nierówności ocynkowanej powierzchni zewnętrznej oraz tzw. „białej korozji” (będącej wynikiem naturalnego procesu utleniania się cynku) jest zjawiskiem naturalnym, charakterystycznym dla tego rodzaju powłoki antykorozyjnej i nie stanowi podstawy do reklamacji.
 • Zakłóceń w pracy urządzeń sterujących spowodowanych silnym polem magnetycznym pochodzącym od zlokalizowanych w pobliżu urządzeń energetycznych lub radiowych.
 • Zastosowania części zamiennych innych producentów niż części oryginalne producenta, bez pisemnej zgody producenta.
 • Zwrotom nie podlegają produkty wyprodukowane na indywidualne zamówienie Kupującego.

 

Uwagi:

 • W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi zgłaszający reklamację.
 • Aby przyspieszyć procedurę rozpatrzenia reklamacji, producent wymaga załączenia do zgłoszenia zdjęcia reklamowanego produktu wraz z wyszczególnieniem powstałej wady.
 • Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, kiedy reklamacja została złożona po okresie gwarancyjnym.
 • Złożenie reklamacji nie wydłuża terminu płatności.
 • Kupujący ma obowiązek osobiście lub za pomocą osoby upoważnionej dokonać odbioru ilościowego oraz jakościowego, dostarczonego produktu i potwierdzić odbiór czytelnym podpisem.
 • W przypadku wysyłki lub odbioru towaru za pośrednictwem przewoźnika dostawa lub odbiór towarów będzie rozumiany jako dostawa/odbiór przez Klienta. Od tego momentu wszelkie ryzyko utraty bądź uszkodzenia rzeczy zostanie przeniesiona na Klienta.
 • Na elementach ocynkowanych ogniowo bez powierzchni lakierowanej dopuszcza się występowanie nadlewów cynku o wysokości do 0,5 cm.
 • Dopuszcza się tolerancji wymiarowej +/- 20%.
 • W przypadku wysyłki towaru za pośrednictwem przewoźnika, w sytuacji kiedy Kupujący towaru nie odbierze z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca nie ma obowiązku wysyłania towaru ponownie, natomiast Kupujący ma obowiązek odbioru towaru z siedziby firmy Palisada Polska sp. z o.o..
 • Gwarancja udzielana jest pod warunkiem, że montaż odbywał się zgodnie z instrukcją i zasadami sztuki budowlanej.
 • Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego ogranicza się wyłącznie do towarów wadliwych.
 • W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub uboczne Klienta tj: straty handlowe, utratę spodziewanych zysków lub inne straty pośrednie).
 • Towar uważa się za automatycznie przyjęty i pozbawiony wad w chwili dostawy.
 • Instrukcje montażu, deklaracje zgodności i certyfikaty są dostępne w punkcie sprzedaży firmy Palisada Polska sp. z o.o..