RODO

Dostosowaliśmy się do wymogów RODO, czyli unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Nowe przepisy obowiązują od 25 maja 2018 roku.

 

Kto jest administratorem danych osobowych i z kim można się skontaktować?

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Palisada Polska sp. z o.o. z którą można skontaktować się:
  • pisemnie: na adres Palisada Polska sp. z o.o., Gzin, ul. Bohaterów 11, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
  • e-mailowo: kontakt@palisadapolska.pl

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych i ich podstawa prawna?

 • Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji podpisanych umów i złożonych zamówień na elementy ogrodzeń.
 • Dane osobowe są przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi: m.in. ustawy podatkowe.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania czynności wskazanych w zawartych umowach. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

Skąd pozyskujemy Państwa dane?

 • Większość przetwarzanych przez Palisada Polska sp. z o.o. danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu, w szczególności od klienta.
 • Cześć danych może pochodzić m.in. od osób reprezentujących Państwa (w tym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa), z publicznych ewidencji i rejestrów tj. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Czy przekazujemy Państwa dane do państwa trzeciego?

Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu żądania usunięcia danych z bazy lub w okresie obowiązywania zawartych umów oraz obowiązującego w tym zakresie prawa podatkowego.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Palisada Polska sp. z o.o. narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: kontakt@palisadapolska.pl